Quyết định 318 phụ lục 2 Xã NTM nâng cao

Phụ lục II

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

(Kèm theo Quyết định số 318/ QĐ-TTg

Ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 – 2025:

  1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025).
  2. Đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, bao gồm:

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

Chung

 

Chỉ tiêu theo vùng

 

 

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Tây

Nguyên

Ðông Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

1

Quy hoạch

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

1.2. Có quy chế quảng lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch

1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh,…) theo quy định

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

chung

 

Chỉ tiêu theo vùng

 

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải

Nam

Trung Bộ

 

Ðông Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp

 

Được cứng hóa và bảo trì hàng năm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Có các hạng mục cần thiết theo quy dinh (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) và đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp

≥90%

≥85%

≥95%

≥90%

≥90%

≥85%

≥95%

≥90%

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

3

Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm

3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

Ðạt

3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

 

TT

Tên tiêu

Chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông Hồng

  Bắc Trung Bộ

   Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Tây

Nguyên

Ðông

Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

4

Ðiện

Tỷ lệ hộ có đăng kí trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định

≥99%

≥98%

100%

≥99%

≥99%

≥98%

100%

≥99%

5

Giáo dục

5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

 

Đạt

Đạt

Đạt

Ðạt

Đạt

Ðạt

Ðạt

Đạt

5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 2

5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo huớng xã hội hóa, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm văn hóa từng dân tộc, lứa tuổi của học sinh

6

Văn hóa

6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ

tiêu

chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Tây Nguyên

Ðông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

7

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

8

Thông tin và

Truyền thông

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chỉ tiêu cụ thể

8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh

8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sông kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

9

Nhà ở dân cư

Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người)

Näm

2021

≥54

≥43

≥60

≥43

≥48

≥48

≥72

≥60

Näm

2022

≥58

≥47

≥64

≥47

≥52

≥52

≥76

≥64

Näm

2023

≥62

≥51

≥68

≥51

≥56

≥56

≥80

≥68

Näm

2024

≥66

≥55

≥72

≥55

≥60

≥60

≥84

≥72

Näm

2025

≥70

≥59

≥76

≥59

≥64

≥64

≥88

≥76

11

Nghèo

đa chiều

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố chỉ tiêu cụ thể

 

TT

Tên tiêu

chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

 

Chi tiêu theo vùng

 

 

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên

hải Nam Trung Bộ

Tây

Nguyên

Ðông

Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

12

Lao động

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)

≥80%

≥75%

≥85%

≥80%

≥75%

≥75%

≥85%

≥75%

12.2. . Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)

≥30%

≥25%

≥35%

≥30%

≥30%

≥25%

≥35%

≥30%

12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

13

Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

13.2. Có sản phẩm ÔCP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kêt theo chuỗi giá tri gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử

13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng

13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội

 

 

13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quå theo huớng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường)

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chi tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

 

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam

 Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

14

 

14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

14.2. Tỷ lệ dân số được quản lí sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữ bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)

≥40%

≥40%

≥40%

≥40%

≥40%

≥40%

≥40%

≥40%

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử

≥75%

≥70%

≥90%

≥70%

≥70%

≥70%

≥90%

≥70%

15

Hành chính công

15. l. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

16

Tiếp cận pháp luật

16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải thành

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lí tiếp cận và được trợ giúp pháp lí khi có yêu cầu

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

17

Môi trường

17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm),nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

chung

 

Chỉ tiêu theo vùng

 

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông  Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên håi

Nam

Trung

Tây

Nguyên

Ðông Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

17.2.Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi  trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy  định về bảo vệ môi trường

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lí theo quy định

≥90%

≥80%

≥98%

≥85%

≥85%

≥80%

≥98%

≥95%

17.4.Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lí nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả

≥40%

≥25%

≥50%

≥40%

≥40%

≥30%

≥50%

≥35%

17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

17.6.Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lí, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

≥80%

17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường

≥85%

≥75%

≥95%

≥85%

≥90%

≥75%

≥95%

≥85%

17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng

≥5%

≥5%

≥10%

≥5%

≥5%

≥5%

≥10%

≥10%

 

 

17.11.Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn

≥4m2/người

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố chỉ tiêu cụ thể

 

 
   

 

TT

Tên

tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ

tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía

Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyênhair Nam Trung Bộ

 

Tây

Nguyên

Ðông Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lí theo quy định

≥85%

≥50%

≥90%

≥70%

≥70%

≥50%

≥90%

≥70%

18

Chất lượng môi trường sống

18.1.Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

Xã không thuộc khu vực III

>55%

≥35%

≥65%

≥55%

≥50%

≥35%

≥65%

≥55%

Xã khu vực III

≥25%

≥65%

≥40%

≥40%

≥25%

≥65%

≥55%

18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm

 

Xã không thuộc khu vực III

≥60 lít

≥60 lít

≥80 lít

≥60 lít

≥60 lít

≥60 lít

≥80 lít

≥60 lít

Xã khu vực III

≥40 lít

≥80 lít

≥50 lít

≥50 lít

≥ 40 lít

≥80 lít

≥60 lít

18.3.Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lí, khai thác hoạt động bền vững

Xã không thuộc khu vực III

≥35%

≥25%

≥45%

≥30%

≥30%

≥25%

≥40%

≥40%

Xã khu vực III

≥20%

≥45%

≥25%

≥25%

≥20%

≥40%

≥40%

18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lí của xã

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

18.7.Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn đảm bảo 3 sạch

≥95%

≥80%

100%

≥95%

≥95%

≥80%

100%

≥80%

 

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

chung

 

Chỉ tiêu theo vùng

 

 

Trung du

Miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

  Duyên hải Nam Trung Bộ

 

Tây

Nguyên

Ðông Nam

Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19

Quốc phòng và An ninh

19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động  của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ  thể

 

 

19.2. Không có công dân cu trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nan (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả

 

 

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể

 

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành viên BCĐTW các chương trình MTQG;
- VPĐP NTM Trung ương (Bộ NN&PTNT);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, NC, QHĐP, PL, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068