Những lợi thế của xã Hưng Long – Thị xã Mỹ Hào khi triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Những lợi thế của xã Hưng Long – Thị xã Mỹ Hào khi triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xác định đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải quyết tâm thực hiện và phấn đấu hoàn thành.

Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Hưng Long luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng xã phát triển là điều kiện thuận lợi trong xây dựng NTM thời gian qua.

Đảng bộ xã có 201 đảng viên được sinh hoạt tại 10 chi bộ bao gồm 05 chi bộ nông thôn, 02 chi bộ nhà trường, 01 Trạm y tế, 01 chi bộ quân sự và 01 chi bộ công an. 05 đoàn thể chính trị xã hội hoạt động theo đúng Nghị quyết của trên và theo Quy chế hoạt động của tổ chức hội. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, cán bộ, nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Bộ và nhân dân xã Hưng Long đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế. Quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xã Hưng Long luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã Mỹ Hào, thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kịp thời. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng và sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, với những bước đi, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được triển khai đồng bộ từ xã đến thôn và trên tất cả các lĩnh vực, sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân trong xây dựng NTM của địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu, hướng tới phát triển nông thôn bền vững, được Đảng ủy, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội của xã Hưng Long xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, phát triển quê hương. Đây là quá trình thường xuyên, liên tục (không có điểm kết thúc), là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã, trong đó cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được xã triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn mục đích, nội dung về xây dựng NTM; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu NTM đề ra.

Sau khi xã Hưng Long hoàn thành các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao. Để giữ vững và duy trì các tiêu chí đạt chuẩn và phấn đấu xây dựng thôn, xã NTM kiểu mẫu. Đảng ủy, UBND xã Hưng Long tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động, các phong trào quần chúng đang được triển khai ở nông thôn, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia. Việc xây dựng NTM phải đảm bảo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Tác giả bài viết: Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Nguồn tin: Phạm Thị Ngọc Bích (đưa tin + ảnh)

Đừng bỏ lỡ

LIÊN KẾT WEBSITE

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

BẢN ĐỒ HƯNG YÊN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 2959

Tổng lượt truy cập : 4960992

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI HƯNG YÊN

Địa chỉ: Số 01 Đường Nguyễn Lương Bằng - P. Hiến Nam - TP. Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213.3512388/ 02213.3511068